Menu Close

Thực tập

http://huet.hueuni.edu.vn/buoi-trai-nghiem-thuc-te-cua-sinh-vien-nganh-ky-thuat-dien-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa/
http://huet.hueuni.edu.vn/trai-nghiem-thuc-te-doanh-nghiep-cho-sinh-vien-k1-nganh-khoa-hoc-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao/