Menu Close

QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Đại học Huế ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Xem văn bản TẠI ĐÂY