Posted on

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch đào…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022- 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thực hiện Báo cáo công…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thực hiện Báo cáo công…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch học…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐẾN THÁNG 6/2022)

Báo cáo công khai năm học 2021 – 2022 (Đến tháng 6/2022)

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 – 2021

Xem báo cáo công khai năm học 2020 – 2021 (cập nhật 12-2021) TẠI ĐÂY

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch đào…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022- 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thực hiện Báo cáo công…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thực hiện Báo cáo công…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch học…

Xem thêm