Posted on

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1: NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Trong ngày 30/9/2023 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

Hướng dẫn nhập học bổ sung đợt 1 – năm 2023 (Đại học chính quy)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch đào…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2023

Sáng ngày 30/7/2023, Lễ tổng kết và bàn giao công trình thanh niên của chiến…

Xem thêm
Posted on

SINH VIÊN HUET ĐẠT GIẢI CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE 2023

Chúc mừng sinh viên HUET đạt giải Phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ…

Xem thêm
Posted on

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1: NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Trong ngày 30/9/2023 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

Hướng dẫn nhập học bổ sung đợt 1 – năm 2023 (Đại học chính quy)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch đào…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

SINH VIÊN HUET ĐẠT GIẢI CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE 2023

Chúc mừng sinh viên HUET đạt giải Phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ…

Xem thêm