Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

CÔNG KHAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU – KHÓA 1

Luận văn thạc sĩ Khoa học dữ liệu – Nguyễn Quang Phú Luận văn thạc…

Xem thêm
Posted on

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1: NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Trong ngày 30/9/2023 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

Thông báo: Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ năm 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Tổ chức đánh giá luận văn Thạc…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

CÔNG KHAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC DỮ LIỆU – KHÓA 1

Luận văn thạc sĩ Khoa học dữ liệu – Nguyễn Quang Phú Luận văn thạc…

Xem thêm
Posted on

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1: NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Trong ngày 30/9/2023 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm