Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 01/05/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Từ tuần 35)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KH&CN CẤP KHOA VÀ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM 2023

BIỂU MẪU Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Thuyết minh đề tài KHCN cấp…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Áp dụng từ 13/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ 06/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/2/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huê chính thức công bố Đề…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ II, năm…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 01/05/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Từ tuần 35)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KH&CN CẤP KHOA VÀ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM 2023

BIỂU MẪU Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Thuyết minh đề tài KHCN cấp…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Áp dụng từ 13/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ 06/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/2/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huê chính thức công bố Đề…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ II, năm…

Xem thêm