Posted on

Tuyển dụng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đang tuyển dụng các vị trí phù…

Xem thêm
Posted on

TUYỂN DỤNG SUNJIN AT&C VINA

Công ty TNHH Sunjin AT&C VINA đang mở vị trí tuyển dụng dành cho các…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO VỀ NHU CẦU BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

ĐẠI HỌC HUẾ KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…

Xem thêm
Posted on

Thông báo: Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ năm 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Tổ chức đánh giá luận văn Thạc…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ- Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu học…

Xem thêm
Posted on

Hướng dẫn nhập học bổ sung đợt 1 – năm 2023 (Đại học chính quy)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch đào…

Xem thêm
Posted on

Tuyển dụng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đang tuyển dụng các vị trí phù…

Xem thêm
Posted on

TUYỂN DỤNG SUNJIN AT&C VINA

Công ty TNHH Sunjin AT&C VINA đang mở vị trí tuyển dụng dành cho các…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO VỀ NHU CẦU BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

ĐẠI HỌC HUẾ KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…

Xem thêm
Posted on

Thông báo: Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ năm 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Tổ chức đánh giá luận văn Thạc…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ- Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu học…

Xem thêm
Posted on

Hướng dẫn nhập học bổ sung đợt 1 – năm 2023 (Đại học chính quy)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức nhập học tập…

Xem thêm
Posted on

NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch đào…

Xem thêm