Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ- Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu học…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 01/05/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Từ tuần 35)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Áp dụng từ 13/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ 06/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/2/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ II, năm…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 19 – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ 7/11/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu cập nhật, áp dụng…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8-21 (áp dụng từ 3/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ- Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu học…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 01/05/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Từ tuần 35)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Áp dụng từ 13/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Áp dụng từ 06/3/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HK 2 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/2/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo cập nhật Thời…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ II, năm…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 19 – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ 7/11/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu cập nhật, áp dụng…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8-21 (áp dụng từ 3/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm