Posted on

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HUNGARY STIPEDIUM HUNGARICUM

Đây là chương trình học bổng của chính phủ Hungarry dành cho công dân Việt…

Xem thêm
Posted on

Đăng ký tuyển sinh Đại học 2020

Bạn thắc mắc về quy trình xét tuyển đại học, cách thức đăng ký, thông…

Xem thêm
Posted on

Đảng bộ Đại học Huế dâng hoa báo công lên Bác nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng…

Xem thêm
Posted on

Sinh viên Đại học Huế được nghỉ học đến ngày 10/02/2020 để phòng dịch bệnh Corona

Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT ngày 31/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ II, năm…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch học…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VÀ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Vào ngày 06/01/2023, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thực hiện Báo cáo công…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK I NGÀY 26-12-2022

Khoa Kỹ thuật và công nghệ – Đại học Huế thông báo lịch thi kết…

Xem thêm
Posted on

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo về việc công…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK I NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ…

Xem thêm
Posted on

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HUNGARY STIPEDIUM HUNGARICUM

Đây là chương trình học bổng của chính phủ Hungarry dành cho công dân Việt…

Xem thêm
Posted on

Đăng ký tuyển sinh Đại học 2020

Bạn thắc mắc về quy trình xét tuyển đại học, cách thức đăng ký, thông…

Xem thêm
Posted on

Đảng bộ Đại học Huế dâng hoa báo công lên Bác nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng…

Xem thêm
Posted on

Sinh viên Đại học Huế được nghỉ học đến ngày 10/02/2020 để phòng dịch bệnh Corona

Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT ngày 31/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu học kỳ II, năm…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch học…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VÀ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Vào ngày 06/01/2023, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thực hiện Báo cáo công…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK I NGÀY 26-12-2022

Khoa Kỹ thuật và công nghệ – Đại học Huế thông báo lịch thi kết…

Xem thêm
Posted on

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo về việc công…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK I NĂM HỌC 2022 – 2023

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Kế hoạch tổ…

Xem thêm